Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Đăng ký môn học

Học viên có thể đăng ký số lượng môn học theo khả năng của mình và theo quy định học tập của Trường, từ 1 đến tối đa là 3 môn học một lúc. Thông thường các học viên đăng ký cùng lúc 2 môn học để sớm kết thúc khóa học. Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến hết chương trình. Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ ngày bắt đầu môn học, ngày nộp bài tập/bài kiểm tra và ngày kết thúc môn học. Thời hạn môn học sẽ là 10 tuần liên tục đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần liên tục với môn học có hướng dẫn trợ giảng. Thông tin này sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của mỗi học viên và được nêu rõ trong hệ thống học tập Blackboard khi học viên truy cập vào hệ thống. Nếu học viên đăng ký nhiều hơn một môn học cùng một lúc, thời qian quy định học tập cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là học viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần với môn học có hướng dẫn trợ giảng cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, học viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Học viên có thể đăng ký số lượng môn học theo khả năng của mình và theo quy định học tập của Trường, từ 1 đến tối đa là 3 môn học một lúc. Thông thường các học viên đăng ký cùng lúc 2 môn học để sớm kết thúc khóa học. Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến hết chương trình.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ ngày bắt đầu môn học, ngày nộp bài tập/bài kiểm tra và ngày kết thúc môn học. Thời hạn môn học sẽ là 10 tuần liên tục đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần liên tục với môn học có hướng dẫn trợ giảng. Thông tin này sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của mỗi học viên và được nêu rõ trong hệ thống học tập Blackboard khi học viên truy cập vào hệ thống.

Nếu học viên đăng ký nhiều hơn một môn học cùng một lúc, thời qian quy định học tập cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là học viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần với môn học có hướng dẫn trợ giảng cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, học viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Đăng ký tư vấn