Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Sinh viên có thể đăng ký từ 1 đến 3 môn học trong một kỳ học theo khả năng của mình và theo chính sách học tập. Thông thường, các sinh viên đăng ký cùng lúc 2 môn học để sớm kết thúc khóa học. Sau khi kết thúc môn học, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến hết chương trình. Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ ngày bắt đầu môn học, ngày nộp bài/kiểm tra và ngày kết thúc môn học. Thời hạn môn học sẽ là 10 tuần liên tục đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần liên tục với môn học có hướng dẫn trợ giảng. Thông tin này sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký và được nêu rõ trong hệ thống học tập Blackboard của mỗi sinh viên. Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn một môn học cùng một lúc, thời gian quy định học tập cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn hoàn thành các môn học đã đăng ký trong 10 tuần đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần với môn học có hướng dẫn trợ giảng. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Sinh viên có thể đăng ký từ 1 đến 3 môn học trong một kỳ học theo khả năng của mình và theo chính sách học tập. Thông thường, các sinh viên đăng ký cùng lúc 2 môn học để sớm kết thúc khóa học. Sau khi kết thúc môn học, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến hết chương trình.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ ngày bắt đầu môn học, ngày nộp bài/kiểm tra và ngày kết thúc môn học. Thời hạn môn học sẽ là 10 tuần liên tục đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần liên tục với môn học có hướng dẫn trợ giảng. Thông tin này sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký và được nêu rõ trong hệ thống học tập Blackboard của mỗi sinh viên.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn một môn học cùng một lúc, thời gian quy định học tập cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn hoàn thành các môn học đã đăng ký trong 10 tuần đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần với môn học có hướng dẫn trợ giảng. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!