Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập

Điểm xếp loại bằng chữ cái A-B-C sẽ được ghi nhận vào cuối môn học. Học viên được coi là hoàn thành môn học nếu đạt số điểm trung bình các bài kiểm tra trên 70%. Thang điểm quy chuẩn theo hệ điểm số 100 như sau: A = 90 – 100 B = 80 – 89 C = 70 – 79 D = 60 – 69 F = 59 hoặc thấp hơn

Điểm xếp loại bằng chữ cái A-B-C sẽ được ghi nhận vào cuối môn học. Học viên được coi là hoàn thành môn học nếu đạt số điểm trung bình các bài kiểm tra trên 70%.

Thang điểm quy chuẩn theo hệ điểm số 100 như sau:

  • A = 90 – 100
  • B = 80 – 89
  • C = 70 – 79
  • D = 60 – 69
  • F = 59 hoặc thấp hơn
Đăng ký tư vấn