Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 40 môn học với tổng số 120 tín chỉ môn học. Các môn học cần hoàn thành trong chương trình Cử nhân QTKD Tín chỉ môn học Môn học đại cương Môn học chính Môn học lựa chọn Môn học chuyên ngành 36 36 36 12 Tổng số tín chỉ 120   Môn học Đại cương (bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 36 AL 2000 Văn học Mỹ ** AL 2010 Văn học Mỹ II ** BBA 2401 – Nguyên lý Kinh tế vĩ mô BBA 2501 – Nguyên lý Kinh tế vi mô BIO 1100 – Sinh học không chuyên EH 1010 – Luận Anh ngữ I EH 1020 – Luận Anh ngữ II ** ES 1010 – Khoa học Địa cầu HY 1010 – Văn minh Phương tây I HY 1020 – Văn minh Phương tây II MAT 1302 – Số học I PSY 1010 – Tâm lý học tổng hợp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   Môn học chính(bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 36 BBA 2010 – Giới thiệu về kinh doanh BBA 2201 – Nguyên lý Kế toán BBA 3201 – Nguyên lý Marketing BBA 3210 – Luật Kinh doanh BBA 3221 – Quản lý Bán hàng BBA 3301 – Quản lý Tài chính BBA 3551 – Quản trị các Hệ thống Thông tin BBA 3651 – Nghệ thuật Lãnh đạo BBA 4751 – Đạo đức Kinh doanh BBA 4951 – Chiến lược và Chính sách Kinh doanh BHR 3352 – Quản trị Nguồn nhân lực BHR 4680 – Đào tạo và Phát triển 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   Môn học Lựa chọn (bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 36 BBA 3451 – Lý thuyết và Hành vi Tổ chức BBA 3602 – Nguyên lý về Quản trị BBA 3826 – Ra quyết định Quản lý BBA 4201 – Các Định chế Tài chính BBA 4653 – Thương mại Quốc tế ITC 3001 – Cơ bản về máy tính cá nhân SOC 1010 – Giới thiệu về Xã hội học MAR 3211 – Hành vi Khách hàng MAR 3271 – Quảng cáo MAR 4610 – Marketing Chiến lược PHL 1010 – Tư duy SP 1010 – Giao tiếp Diễn thuyết 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   Môn học chuyên ngành TỔNG HỢP 12 BBA 3626 – Tổng quan về Quản trị Dự án BBA 4301 – Tài chính Quốc tế BBA 4851 – Quản trị Sản xuất BBA 4351 – Kinh tế học Quốc tế 3 3 3 3   Môn học chuyên ngành TÀI CHÍNH 12 BBA 2301 – Nguyên lý Kế toán II** BBA 4301 – Tài chính Quốc tế BBA 4351 – Kinh tế học Quốc tế BBA 4446 – Các hoạt động … Đọc tiếp “CHƯƠNG TRÌNH HỌC”

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 40 môn học với tổng số 120 tín chỉ môn học.

Các môn học cần hoàn thành trong chương trình Cử nhân QTKD

Tín chỉ môn học

Môn học đại cương

Môn học chính

Môn học lựa chọn

Môn học chuyên ngành

36

36

36

12

Tổng số tín chỉ

120

 

Môn học Đại cương (bắt buộc đối với mọi chuyên ngành)

36

AL 2000 Văn học Mỹ **

AL 2010 Văn học Mỹ II **

BBA 2401 – Nguyên lý Kinh tế vĩ mô

BBA 2501 – Nguyên lý Kinh tế vi mô

BIO 1100 – Sinh học không chuyên

EH 1010 – Luận Anh ngữ I

EH 1020 – Luận Anh ngữ II **

ES 1010 – Khoa học Địa cầu

HY 1010 – Văn minh Phương tây I

HY 1020 – Văn minh Phương tây II

MAT 1302 – Số học I

PSY 1010 – Tâm lý học tổng hợp

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Môn học chính(bắt buộc đối với mọi chuyên ngành)

36

BBA 2010 – Giới thiệu về kinh doanh

BBA 2201 – Nguyên lý Kế toán

BBA 3201 – Nguyên lý Marketing

BBA 3210 – Luật Kinh doanh

BBA 3221 – Quản lý Bán hàng

BBA 3301 – Quản lý Tài chính

BBA 3551 – Quản trị các Hệ thống Thông tin

BBA 3651 – Nghệ thuật Lãnh đạo

BBA 4751 – Đạo đức Kinh doanh

BBA 4951 – Chiến lược và Chính sách Kinh doanh

BHR 3352 – Quản trị Nguồn nhân lực

BHR 4680 – Đào tạo và Phát triển

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Môn học Lựa chọn (bắt buộc đối với mọi chuyên ngành)

36

BBA 3451 – Lý thuyết và Hành vi Tổ chức

BBA 3602 – Nguyên lý về Quản trị

BBA 3826 – Ra quyết định Quản lý

BBA 4201 – Các Định chế Tài chính

BBA 4653 – Thương mại Quốc tế

ITC 3001 – Cơ bản về máy tính cá nhân

SOC 1010 – Giới thiệu về Xã hội học

MAR 3211 – Hành vi Khách hàng

MAR 3271 – Quảng cáo

MAR 4610 – Marketing Chiến lược

PHL 1010 – Tư duy

SP 1010 – Giao tiếp Diễn thuyết

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành TỔNG HỢP

12

BBA 3626 – Tổng quan về Quản trị Dự án

BBA 4301 – Tài chính Quốc tế

BBA 4851 – Quản trị Sản xuất

BBA 4351 – Kinh tế học Quốc tế

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành TÀI CHÍNH

12

BBA 2301 – Nguyên lý Kế toán II**

BBA 4301 – Tài chính Quốc tế

BBA 4351 – Kinh tế học Quốc tế

BBA 4446 – Các hoạt động Luật pháp Quốc tế

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

12

BHM 3010 – Giới thiệu về ngành Khách sạn

BHM 3020 – Giới thiệu về ngành Du lịch

BHM 3890 – Kế toán dành cho Khách sạn và Du lịch

BHM 4100 – Quản trị Trang thiết bị và Thiết kế trong ngành Khách sạn và Du lịch

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

12

BHR 3301 – Tiền công và Phúc lợi

BHR 3551 – Các quan hệ và Phát triển Nhân sự

BHR 3565 – Luật Tuyển dụng

BHR 4601 – Tổ chức Nhân viên

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

12

ITC 3450 – Giới thiệu về Giao tiếp Dữ liệu

ITC 4010 – Phân tích và Thiết kế Hệ thống

ITC 4150 – Thiết kế và Thực thi Cơ sở dữ liệu

ITC 4310 – Phát triển và Thiết kế Web

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

12

BBA 2551 – Quản trị Liên văn hóa

BBA 4301 – Tài chính Quốc tế

BBA 4351 – Kinh tế học Quôc tế

BBA 4446 – Các hoạt động Luật pháp Quốc tế

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ HỌC

12

BBA 2026 – Truyền thông Tổ chức

BBA 4126 – Lập kế hoạch Dự án

BHR 4601 – Tổ chức Nhân viên

BBA 4851 – Quản trị Sản xuất

3

3

3

3

Môn học chuyên ngành MARKETING

12

BHR 3565 – Luật Tuyển dụng

MAR 2251 – Các nguyên lý Marketing Internet

MAR 4610 – Marketing Chiến lược

MAR 4625 – Marketing Trực tiếp

3

3

3

3

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ DỰ ÁN

12

BBA 2026 – Truyền thông Tổ chức

BBA 4126 – Lập kế hoạch Dự án

BBA 4226 – Quản trị Rủi ro

BBA 4326 – Quản trị Hợp đồng và Thu mua

3

3

3

3

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ THỂ THAO

12

BSM 2801 – Marketing Thể thao

BSM 4101 – Quản trị Thể thao

BSM 4201 – Tài chính Thể thao

BSM 4301 – Quản trị Rủi ro và Trách nhiệm Pháp lý Thể thao

3

3

3

3

Lưu ý: ** Các môn học có yêu cầu điều kiện tiên quyết trước khi học

Đăng ký môn học

Thông thường sinh viên sẽ học từng môn học. Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này được tiếp tục cho đến hết chương trình.

Tuy nhiên, để hoàn thành chương trình học nhanh hơn, sinh viên có thể đăng ký cùng lúc tối đa là 3 môn học nếu thỏa mãn các điều kiện học tập sau:

  • Đã hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ môn học (tương đương 4 môn) trong chương trình học hiện tại của Trường Đại học Nam Columbia;
  • Có điểm Trung bình tích lũy tối thiểu 3.0;
  • Duy trì một quá trình học tập hợp lý;
  • Đọc và hiểu các chính sách về việc thử thách học tập, tạm dừng và buộc thôi học của Trường.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn 1 môn học cùng một lúc, thời lượng các môn học cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ:

  • Ngày bắt đầu học (Start Date)
  • Ngày nộp bài tập/bài kiểm tra (Submission Date)
  • Ngày kết thúc môn học (End Date)

Sinh viên có thể yêu cầu gia hạn thêm thời gian và đóng lệ phí thích hợp để hoàn thành môn học ngoài thời gian cho phép.

 

Đăng ký tư vấn