Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh

Các sinh viên tốt nghiệp bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh (BSBA) của CSU được trang bị các kiến thức về lý thuyết, chính sách, quy trình kinh doanh và được chuẩn bị để đảm nhận một vị trí có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài quy trình kinh doanh và quản lý cơ bản, sinh viên tốt nghiệp sẽ được trao dồi các kỹ năng trong việc ra quyết định, giải quyết vấn đề, và nghệ thuật lãnh đạo.

Để đạt được các mục tiêu của chương trình, CSU đặt ra những kết quả học tập đối với sinh viên như sau:

01

Sinh viên sẽ có thể áp dụng việc ra quyết định quản lý thông qua sử dụng các biện pháp tốt nhất trong kinh doanh.

02

Sinh viên sẽ có thể giải thích các khái niệm kinh doanh, nguyên tắc và các chiến lược về tài chính.

03

Sinh viên sẽ có thể xem xét các tác động của toàn cầu hóa đến môi trường làm việc của họ.

04

Sinh viên sẽ có thể phân tích báo cáo tài chính.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh gồm có 10 chuyên ngành khác nhau nhằm mang đến cho sinh viên những kiến thức sâu hơn trong lĩnh vực mà họ quan tâm: Tổng hợp, Tài chính, Khách sạn và Du lịch, Quản trị Nguồn nhân lực, Công nghệ Thông tin, Quản trị Quôc tế, Quản trị học, Marketing, Quản trị Dự án và Quản trị Thể thao.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!