Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Sinh viên chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BSBA) được trang bị kiến thức về lý thuyết, chính sách, thủ tục kinh doanh và sẵn sàng đảm nhận vị trí có trách nhiệm trong ngành kinh doanh. Các sinh viên tốt nghiệp sẽ có được các kỹ năng về ra quyết định, giải quyết vấn đề và lãnh đạo, ngoài các hoạt động cơ bản và thủ tục quản lý.

Sinh viên chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BSBA) được trang bị kiến thức về lý thuyết, chính sách, thủ tục kinh doanh và sẵn sàng đảm nhận vị trí có trách nhiệm trong ngành kinh doanh. Các sinh viên tốt nghiệp sẽ có được các kỹ năng về ra quyết định, giải quyết vấn đề và lãnh đạo, ngoài các hoạt động cơ bản và thủ tục quản lý.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) được xây dựng với trọng tâm là nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng vào các hoạt động kinh doanh và các hành vi liên quan đến công việc đóng vai trò quan trọng cho sự thành công trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh ngày nay. Chương trình được thiết kế để giúp thúc đẩy sự nghiệp của sinh viên đối với các vị trí quản lý hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) được xây dựng với trọng tâm là nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng vào các hoạt động kinh doanh và các hành vi liên quan đến công việc đóng vai trò quan trọng cho sự thành công trong nền kinh doanh cạnh tranh ngày nay. Chương trình được thiết kế để giúp thúc đẩy sự nghiệp của học viên đối với các vị trí quản lý hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp.
Đăng ký tư vấn