Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Microsoft

Microsoft Corporation là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia, phát triển, sản xuất, cung cấp giấy phép phần mềm và hỗ trợ hàng loại các sản phẩm phần mềm cho các thiết bị máy tính. Trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, sản phẩm mang lai lợi nhuận cao nhất cho Microsoft chính là hệ thống điều hành Microsoft Windows và bộ Microsoft Office. Website: www.microsoft.com

Microsoft Corporation là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia, phát triển, sản xuất, cung cấp giấy phép phần mềm và hỗ trợ hàng loại các sản phẩm phần mềm cho các thiết bị máy tính. Trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, sản phẩm mang lai lợi nhuận cao nhất cho Microsoft chính là hệ thống điều hành Microsoft Windows và bộ Microsoft Office.

Website: www.microsoft.com

Đăng ký tư vấn