Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Nguyễn Thúy Anh

Trưởng VP CTTT QTKDQT.
Giảng viên của trường ĐH Ngoại Thương .

Bà có rất nhiều các công trình khóa học đã và đang tham gia được công nhận như:

  1. Nguyễn Thúy Anh (2005), Vận dụng kinh nghiệm chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip của Anh vào phát triển thẻ chip tại các ngân hàng Thương mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 13, (9/2005)
  2. Nguyễn Thúy Anh (2007), Thông tin bất cân xứng- rủi ro tiềm ẩn, Tạp chí Tia sáng 2007.
  3. Nguyễn Thúy Anh (2008), Quản trị công ty và vấn đề minh bạch hóa thông tin, Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 29 (3/2008), tr. 69-77.
  4. Nguyễn Thúy Anh (2008), Tìm hiểu về lý thuyết thị trường hiệu quả và áp dụng trên thị trường chứng khoán, Kỷ yếu hội thảo Khoa học: Quản trị doanh nghiệp- Lý luận và thực tiễn, tháng 11/2008, Khoa QTKD, ĐHNT, tr.211-223.
  5. Nguyễn Thúy Anh (2009), Đánh giá ảnh hưởng của khu vực kinh tế ngầm đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Đề tài NC-KH cấp Bộ, thành viên đề tài, năm 2009.
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!