Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – MBA

Chương trình có trợ giảng Chương trình dành cho Đối tác học tập (giảm thêm 10%) Học phí MBA (36 tín chỉ) Chương trình gốc học online của CSU Mỹ 167.256.000 đ 150.530.400 đ Phí hỗ trợ đào tạo 69.000.000 đ 62.100.000 đ Tổng học phí 236.256.000 đ 212.630.400 đ Cách tính Học phí Phí hỗ trợ đào tạo Học phí tính theo tín chỉ 4,646,000đ/tín chỉ Học phí tính theo môn học (03 tín chỉ) 13,938,000đ/môn học 5,750,000đ/môn học Học phí thu theo kỳ (02 kỳ) 83,628,000đ/kỳ 34,500,000đ/kỳ

Chương trình

có trợ giảng

Chương trình dành cho Đối tác học tập
(giảm thêm 10%)
Học phí MBA (36 tín chỉ)
Chương trình gốc học online của CSU Mỹ
167.256.000 đ 150.530.400 đ
Phí hỗ trợ đào tạo 69.000.000 đ 62.100.000 đ
Tổng học phí 236.256.000 đ 212.630.400 đ
Cách tính Học phí Phí hỗ trợ đào tạo
Học phí tính theo tín chỉ 4,646,000đ/tín chỉ
Học phí tính theo môn học (03 tín chỉ) 13,938,000đ/môn học 5,750,000đ/môn học
Học phí thu theo kỳ (02 kỳ) 83,628,000đ/kỳ 34,500,000đ/kỳ
Đăng ký tư vấn