Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Cử nhân Quản trị Kinh doanh – BBA

Chương trình có trợ giảng Chương trình dành cho Đối tác học tập (giảm thêm 10%) Học phí BBA (120 tín chỉ) 425.040.000 đ 382.536.000 đ Phí hỗ trợ đào tạo 230.000.000 đ 149.040.000 đ Tổng học phí 655.040.000 đ 531.576.000 đ Cách tính Học phí Phí hỗ trợ đào tạo Học phí tính theo tín chỉ 3,542,000 đ/tín chỉ Học phí tính theo môn học (gồm 03 tín chỉ) 10,626,000 đ/môn học 4,140,000 đ/môn học

Chương trình

có trợ giảng

Chương trình

dành cho Đối tác học tập
(giảm thêm 10%)

Học phí BBA (120 tín chỉ) 425.040.000 đ 382.536.000 đ
Phí hỗ trợ đào tạo 230.000.000 đ 149.040.000 đ
Tổng học phí 655.040.000 đ 531.576.000 đ
Cách tính Học phí Phí hỗ trợ đào tạo
Học phí tính theo tín chỉ 3,542,000 đ/tín chỉ
Học phí tính theo môn học (gồm 03 tín chỉ) 10,626,000 đ/môn học 4,140,000 đ/môn học
Đăng ký tư vấn