Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – MBA

Chương trình có trợ giảng Chương trình học Online Chương trình dành cho Đối tác học tập (giảm thêm 10%) Học phí MBA (36 tín chỉ) Chương trình gốc học online của CSU Mỹ VND 167,256,000 VND 167,256,000 VND 150,530,400 Phí hỗ trợ đào tạo VND 69,000,000 VND 49,680,000 VND 62,100,000 Tổng học phí VND 236,256,000 VND 216,936,000 VND 212,630,400

Chương trình có trợ giảng Chương trình học Online
Chương trình dành cho Đối tác học tập
(giảm thêm 10%)
Học phí MBA (36 tín chỉ)
Chương trình gốc học online của CSU Mỹ
VND 167,256,000 VND 167,256,000 VND 150,530,400
Phí hỗ trợ đào tạo VND 69,000,000 VND 49,680,000 VND 62,100,000
Tổng học phí VND 236,256,000 VND 216,936,000 VND 212,630,400
Đăng ký tư vấn