Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – MBA

Chương trình có trợ giảng Chương trình học trực tuyến Chương trình dành cho Đối tác học tập (giảm thêm 10%) Học phí MBA (36 tín chỉ) Chương trình gốc học online của CSU Mỹ 167.256.000 đ 167.256.000 đ 150.530.400 đ Phí hỗ trợ đào tạo 69.000.000 đ 49.680.000 đ 62.100.000 đ Tổng học phí 236.256.000 đ 216.936.000 đ 212.630.400 đ

Chương trình

có trợ giảng

Chương trình

học trực tuyến

Chương trình dành cho Đối tác học tập
(giảm thêm 10%)
Học phí MBA (36 tín chỉ)
Chương trình gốc học online của CSU Mỹ
167.256.000 đ 167.256.000 đ 150.530.400 đ
Phí hỗ trợ đào tạo 69.000.000 đ 49.680.000 đ 62.100.000 đ
Tổng học phí 236.256.000 đ 216.936.000 đ 212.630.400 đ
Đăng ký tư vấn