Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Bà Mai Trang Thanh

Tổng Giám đôc Khu vực Đông Dương Tập đoàn Honeywell VN

Đăng ký tư vấn