Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Ông Hà Hoài Nam

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS)

Đăng ký tư vấn