Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Ông Phạm Ngọc Lễ

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty điện lực Miền Nam

Đăng ký tư vấn