Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

ĐĂNG KÝ WORKSHOP

MARKETING 4.0 & XÂY DỰNG
 THƯƠNG HIỆU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Đăng ký tư vấn