Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

mục tiêu 2

Sử dụng công nghệ phù hợp và cập nhật nhất để chuyển tải các chương trình trực tuyến của Trường.

Sử dụng công nghệ phù hợp và cập nhật nhất để chuyển tải các chương trình trực tuyến của Trường.

Đăng ký tư vấn