Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Mục tiêu 4

Linh hoạt trong các chương trình đại học nhằm điều chỉnh theo nhu cầu của học viên. Khuyến khích học viên, giảng viên và nhân viên nhà trường nỗ lực sáng tạo phù hợp với học thuật.

Linh hoạt trong các chương trình đại học nhằm điều chỉnh theo nhu cầu của học viên. Khuyến khích học viên, giảng viên và nhân viên nhà trường nỗ lực sáng tạo phù hợp với học thuật.

Đăng ký tư vấn