Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Mục tiêu 5

Trợ giúp có trách nhiệm, hữu ích và đầy đủ thông tin cho học viên thông qua việc xin học, nhập học và duy trì việc học. Liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động khi thực hiện mục tiêu

Trợ giúp có trách nhiệm, hữu ích và đầy đủ thông tin cho học viên thông qua việc xin học, nhập học và duy trì việc học. Liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động khi thực hiện mục tiêu

Đăng ký tư vấn