Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 12 môn học với tổng số 36 tín chỉ môn học (gồm 24 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ chuyên ngành).   Các môn học cần hoàn thành trong chương trình Tín chỉ môn học Môn học bắt buộc Môn học chuyên ngành 24 12 Tổng số tín chỉ 36   Môn học chính (bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 24 MBA 5101 – Quản trị Chiến lược và Chính sách Kinh doanh × MBA 5101 – Quản trị Chiến lược và Chính sách Kinh doanh Mô tả môn học Môn học xem xét cả phương pháp quản lý truyền thống lẫn hiện đại để xác định phương hướng chiến lược và chính sách kinh doanh. Các chủ đề xoay quanh việc phát triển quản trị doanh nghiệp; vai trò và trách nhiệm của ban giám đốc; lợi ích của việc sử dụng các quy trình hoạch định chiến lược bao gồm xây dựng, thực hiện, đánh giá và so sánh các mô hình hoạch định chiến lược khác nhau. Mục tiêu môn học Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên có thể: So sánh và đối chiếu các mô hình hoạch định chiến lược khác nhau. So sánh và đối chiếu các chức năng tích hợp của quản trị doanh nghiệp. Dựa trên các xu thế toàn cầu hiện nay , giải thích sự ảnh hưởng của Internet đến các doanh nghiệp như thế nào. Phân tích tiến trình hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp. Đánh giá các phương pháp có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện chiến lược chẳng hạn như các vấn đề về nhân sự, điều hành, và tổ chức. Điều kiện tiên quyết về môn học: Không yêu cầu GIÁO TRÌNH Tài liệu tích hợp Nhà xuất bản (Thông tin chưa cập nhật) Tác giả (Thông tin chưa cập nhật) Mã tiêu chuẩn quốc tế (Thông tin chưa cập nhật) Giá sách (Thông tin chưa cập nhật) *Lưu ý: Giáo trình được liệt kê dựa trên việc sửa đổi nội dung của khóa học gần nhất. Những bản sửa đổi trước đây và trong tương lai có thể sử dụng các giáo trình khác nhau. Để xác minh thông tin giáo trình, vui lòng tham khảo đề cương môn học hoặc liên hệ nhà sách CSU tại trang web:  bookstore@columbiasouthern.edu. MBA 5401 – Các Hệ thống Thông tin Quản lý × MBA 5401 – Các Hệ thống Thông tin Quản lý Mô tả môn học Môn học Hệ thống Thông tin Quản lý gồm lý thuyết và thực tiễn của hệ thống thông tin quản lý bao hàm phân tích các yêu cầu thông tin, phương pháp thiết kế và các cân nhắc thực thi hệ thống. Các chủ đề bao gồm tập hợp công nghệ mới, quản lý công nghệ đột … Continue reading “CHƯƠNG TRÌNH HỌC”

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 12 môn học với tổng số 36 tín chỉ môn học (gồm 24 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ chuyên ngành).

 

Các môn học cần hoàn thành trong chương trình

Tín chỉ môn học

Môn học bắt buộc

Môn học chuyên ngành

24

12

Tổng số tín chỉ

36

 

Môn học chính (bắt buộc đối với mọi chuyên ngành)

24

MBA 5101 – Quản trị Chiến lược và Chính sách Kinh doanh

MBA 5401 – Các Hệ thống Thông tin Quản lý

MBA 5501 – Marketing Nâng cao

MBA 5652 – Các phương pháp Nghiên cứu

MBA 6001 – Lý thuyết và Nghiên cứu Tổ chức

MBA 6301 – Đạo đức Kinh doanh

MBA 6601 – Kinh doanh Quốc tế

MHR 6451 – Các phương pháp Quản trị Nguồn nhân lực

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành TỔNG HỢP

12

MBA 6961 – Quản trị Dự án

MBA 6081 – Tài chính Doanh nghiệp

MBA 6053 – Kinh tế Quản lý

MBA 6151 – Nghiên cứu Hoạt động

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành TÀI CHÍNH

12

MBA 6081 – Tài chính Doanh nghiệp

MBA 6641 – Kinh tế Quốc tế

MBA 6651 – Tài chính Quốc tế

PUA 5305 – Ngân sách và Tài chính Công

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

12

MHA 5001 – Quản trị Tài chính Chăm sóc Sức khoẻ

MHA 5101 – Các cơ sở pháp lý của ngành Chăm sóc Sức khoẻ

MHA 5201 – Phân tích Chính sách và các Nguồn lực Y tế

MHA 6501 – Quản trị Chăm sóc Sức khoẻ Nâng cao

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

12

MHR 6401 – Luật tuyển dụng

MHR 6551 – Đào tạo và Phát triển

MHR 6751 – Quan hệ Lao động và Thỏa ước Tập thể

MHR 6901 – Quản trị Tiền công

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành MARKETING

12

MBA 5841 – Marketing chiến lược

MBA 5851 – Nghiên cứu về Marketing

MBA 5861 – Marketing cho sản phẩm mới

MBA 5871 – Marketing giữa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp

 

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ DỰ ÁN

12

MBA 6931 – Mưu kế và Chiến lược Quản trị Dự án

MBA 6941 – Quản trị các Nhóm dự án

MBA 6951 – Quản trị các dự án hỗn hợp

MBA 6961 – Quản trị Dự án

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ CÔNG

12

PUA 5301 – Quản trị các Tổ chức Công

PUA 5305 – Ngân sách và Tài chính Công

PUA 5306 – Chính sách Công

PUA 6304 – Lập kế hoạch cho Chính quyền Địa phương

3

3

3

3

Đăng ký môn học

Trường Đại học Nam Columbia – phân hiệu Việt Nam đưa ra 3 phương thức học tập để sinh viên lựa chọn nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc bố trí thời gian học.

  • Học theo lớp
  • Học trực tuyến toàn phần
  • Học theo kỳ

Sinh viên có thể đăng ký cùng lúc tối đa là 3 môn học nếu thỏa mãn các điều kiện học tập sau:

  • Đã hoàn thành ít nhất 6 tín chỉ môn học (tương đương 2 môn) trong chương trình học hiện tại của Trường Đại học Nam Columbia;
  • Có điểm Trung bình tích lũy tối thiểu 3.0;
  • Duy trì một quá trình học tập hợp lý;
  • Đọc và hiểu các chính sách về việc thử thách học tập, tạm dừng và buộc thôi học của Trường.

 

1. Phương thức học tập theo lớp:

Sinh viên học theo module cùng với nhiều bạn học khác. Thông thường các sinh viên đăng ký cùng lúc 2 môn học / module.

Có 4 module trong một năm học, bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 12 hàng năm.

Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này được tiếp tục cho đến hết chương trình.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ:

  • Ngày bắt đầu học (Start Date)
  • Ngày nộp bài tập/bài kiểm tra (Submission Date)
  • Ngày kết thúc môn học (End Date)

Thời hạn hiệu lực của môn học sẽ là 10 tuần liên tục. Trong thời gian này, sinh viên sẽ tương tác trên hệ thống Blackboard với giáo sư hướng dẫn, tiếp thu bài giảng qua các băng hình do giảng sư thực hiện và, quan trọng nhất, là tham gia các buổi học trên lớp được hướng dẫn bởi các trợ giảng Việt Nam. Cuối mỗi môn học, sinh viên Việt Nam có thêm 2 tuần để học tại chỗ với các giáo sư đến từ Trường Đại học Nam Columbia.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn 1 môn học cùng một lúc, thời lượng các môn học cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Sinh viên có thể yêu cầu gia hạn thêm thời gian và đóng lệ phí thích hợp để hoàn thành môn học ngoài thời gian cho phép.

2. Phương thức học trực tuyến toàn phần:

Sự linh hoạt là điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia. Nếu không có điều kiện học tập cùng với lớp, sinh viên có thể đăng ký học trực tuyến toàn phần bất kỳ lúc nào với sự trợ giúp của giáo sư phụ trách môn học và từ đội ngũ tư vấn đào tạo của Trường.

Mỗi môn học được quy định diễn ra trong 10 tuần. Tuy nhiên, sinh viên có thể đẩy nhanh tiến độ học tập và kết thúc sớm môn học sau 4 tuần hoặc kéo dài môn học tối đa 18 tuần bằng cách xin gia hạn môn học có đóng phí. Xin xem thêm phần Học phí và Phí để biết thêm thông tin.

 

3. Phương thức học theo kỳ.

Các kỳ học được bắt đầu hàng tháng và được công bố công khai trên trang web chính của Trường. Sinh viên có thể linh hoạt lựa chọn thời gian hoặc môn học mà mình thấy hợp lý để nhập học.

Việc học theo kỳ có lợi thế là giúp sinh viên có thể dễ dàng kết nối với giáo sư và nhiều bạn học cùng môn tại khắp nơi trên thế giới thông qua diễn đàn thảo luận môn học. Đồng thời sinh viên có thể chủ động hơn trong việc bố trí lịch học và lịch nộp bài tập.

Hiện tại, phương thức học theo kỳ chỉ được áp dụng cho chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

 

Đăng ký tư vấn