Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Học phí toàn khoá

Học phí toàn khóa Giảm tới 34% so với mức học phí chính thức của trường Đại học Nam Columbia. Học phí toàn khóa: nộp theo môn 13.961.000 đồng / 01 môn học. Tổng số các môn học cho toàn khóa là 40 môn;   Với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng hay đang học Đại học: học phí phải nộp tùy thuộc số môn học cần được hoàn thiện theo đánh giá của CSU.

Giảm tới 34% so với mức học phí chính thức của trường Đại học Nam Columbia.

    • Học phí toàn khóa: nộp theo môn 13.961.000 đồng / 01 môn học. Tổng số các môn học cho toàn khóa là 40 môn;

 

  • Với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng hay đang học Đại học: học phí phải nộp tùy thuộc số môn học cần được hoàn thiện theo đánh giá của CSU.
Đăng ký tư vấn