Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

+80%

Đa số học viên đã tốt nghiệp của chúng tôi đảm nhiệm vị trí công tác cao hơn hoặc chuyển đổi công tác theo chiều hướng tích cực. Đây cũng là một ghi nhận cho những thành quả phấn đấu không ngừng của bản thân các học viên và quá trình học tập nghiêm túc, tích cực tại Trường Đại học Nam Columbia.

Đa số học viên đã tốt nghiệp của chúng tôi đảm nhiệm vị trí công tác cao hơn hoặc chuyển đổi công tác theo chiều hướng tích cực. Đây cũng là một ghi nhận cho những thành quả phấn đấu không ngừng của bản thân các học viên và quá trình học tập nghiêm túc, tích cực tại Trường Đại học Nam Columbia.

Đăng ký tư vấn