Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Kiểm định

CSU đã được kiểm định chất lượng bởi DEAC (Ủy ban kiểm định Giáo dục từ xa Hoa Kỳ). DEAC được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại là cơ quan kiểm định cấp quốc gia (nationally recognized accrediting agency) – www.deac.org. DEAC là thành viên của Hội đồng Kiểm định Đại học (CHEA). CHEA là tổ chức chứng nhận các tổ chức kiểm định hợp pháp khác tại Hoa Kỳ – www.chea.org

CSU đã được kiểm định chất lượng bởi DEAC (Ủy ban kiểm định Giáo dục từ xa Hoa Kỳ). DEAC được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại là cơ quan kiểm định cấp quốc gia (nationally recognized accrediting agency) – www.deac.org. DEAC là thành viên của Hội đồng Kiểm định Đại học (CHEA). CHEA là tổ chức chứng nhận các tổ chức kiểm định hợp pháp khác tại Hoa Kỳ – www.chea.org

Đăng ký tư vấn