Hà Nội: (028-24) 3775 7227 - 3775 7279 - citc.hn@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028-28) 3910 6350 - 3910 6351 - citc.hcm@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Lịch học của học viên csu việt nam

TERM 2/2017

Môn học:

MBA 5401 Management Information Systems

MBA 6961 Project Management

 

Ngày bắt đầu môn học: 15/05/2017

Giáo sư mỹ phụ trách môn học:

  • TS. Bob Goldwasser (MBA 5401)
  • TS. Jim Marion (MBA 6961)

Ngày kết thúc môn học: 06/08/2017

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

  • TS. Nguyen Thuy Anh MBA 6961 (Hà Nội)
  • TS. Tran Thi Song Minh MBA 5401 (Hà Nội)
  • ThS. Vu The Du MBA 6961 (Tp. Hcm)
  • ThS. Duong To Dung MBA 5401 (Tp. Hcm)

 

Đăng ký online