LỊCH HỌC CỦA HỌC VIÊN CSU VIỆT NAM

Môn học hiện tại Kỳ 1/2023

Môn học 1: MKT 5301 – Marketing nâng cao
Môn học 2: MGT 6305 – Quản trị Dự án

Ngày bắt đầu môn học: 30/01/2023
Ngày kết thúc môn học: 23/04/2023

Giáo sư phụ trách môn học:
• TS. Jon Crispin (MKT 5301)
• TS. Stephen Onu (MGT 6305)

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

Tại TP. HCM:

  • TS. Nguyễn Thị Phương Chi (MKT 5301) – Tp.HCM
  • ThS. Trần Quốc Hùng (MKT 5301) – Tp.HCM
  • TS. Phạm Thị Mai Khanh (MGT 6305) – TP. HCM
  • ThS. Võ Thúy Ngọc (MGT 6305) – TP. HCM

Tại Hà Nội:

  • TS. Nguyễn Thúy Anh (MGT 6305) – Hà Nội
  • TS. Trần Thu Trang (MKT 5301) – Hà Nội

Lưu ý:
Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.