Hà Nội: (028-24) 3775 7227 - 3775 7279 - citc.hn@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028-28) 3910 6350 - 3910 6351 - citc.hcm@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Lịch học của học viên csu việt nam

TERM 4/2017

Môn học:

MBA 6053 ECONOMICS FOR MANARGERS

MBA 6081 COPORATE FINANCE

 

Ngày bắt đầu môn học: 27/11/2017

Giáo sư mỹ phụ trách môn học:

  • TS. Seifu Zerihun (MBA 6053)
  • TS. Michael Essary (MBA 6081)

Ngày kết thúc môn học: 11/03/2018

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

  • TS. Nguyen Thuy Anh MBA 6081 (Hà Nội)
  • TS. Nguyen Tai Vuong MBA 6053 (Hà Nội)
  • ThS. Vo Anh Dung MBA 6081 (Tp. Hcm)
  • TS. Ho Nhut Quang MBA 6053 (Tp. Hcm)

 

Đăng ký online