Hà Nội: (028-24) 3775 7227 - 3775 7279 - citc.hn@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028-28) 3910 6350 - 3910 6351 - citc.hcm@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Lịch học của học viên csu việt nam

TERM 3/2017

Môn học:

MBA 6301 Business Ethics

MBA 5101 Strategic Management & Business Policy

 

Ngày bắt đầu môn học: 21/08/2017

Giáo sư mỹ phụ trách môn học:

  • Ed.D. Clay Owens (MBA 6301)
  • PhD. Robert Robertson (MBA 5101)

Ngày kết thúc môn học: 12/11/2017

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

  • Ass.Prof.Dr. Le Thai Phong MBA 6301 (Hà Nội)
  • Dr. Nguyen Van Minh MBA 5101 (Hà Nội)
  • M.B.A Nguyen Khac Dy MBA 6301 (HCM)
  • M.B.A Hoang Thanh Linh MBA 6301 (HCM)
  • M.A Le Quoc Thanh MBA 5101 (HCM)
  • M.S Vu The Du MBA 5101 (HCM)

 

Đăng ký online